a Điều khoản & Điều kiện – Gốm Bát Tràng | Trường Thuỷ
0946 869 955 info@gombattrang.com
Chào mừng bạn đến với website Gốm Bát Tràng! website chính thức

Menu

196A Giang Cao – Bát Tràng, Gia Lâm – Hà Nội.

Điều khoản & Điều kiện

Thông báo

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web www.citibank.com.vn bao gồm bất kỳ Trang Web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của Citigroup Pty Limited, ABN 88 004 325 080, AFSL No. 238098 (dưới đây gọi tắt là “Citibank”), thành viên của Tập đoàn tài chính toàn cầu Citigroup được quản lý bởi Citigroup, Inc., thành lập tại Hoa Kỳ.

Bản quyền Citigroup 2009. Bảo lưu mọi quyền

Bản quyền đối với Trang Web này, các màn hình hiển thị các Trang Web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“Tài Liệu”) được sở hữu bởi Citibank, trừ khi có quy định khác. Quý khách có thể tải về một bản sao của Tài Liệu; nếu cần cho mục đích tham khảo, Quý khách có thể giữ một bản sao tạm thời trên máy tính và in một bản sao Tài Liệu ra giấy. Quý khách cũng có thể sử dụng Tài Liệu theo cách khác theo quy định cho phép được thể hiện rõ trên Trang web này. Sử dụng trái phép Tài Liệu này có thể vi phạm luật bản quyền.

Thương hiệu

Thương hiệu CITI, Thiết kế Vòng cung, CITIBANK, CITIGOLD và CITIGROUP là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Citigroup, được sử dụng và đăng ký trên toàn cầu. Thiết kế Sóng Xanh là thiết kế bề ngoài của Citigroup và được sử dụng trên toàn cầu. Citibank, Citigroup và các công ty con cũng xác nhận quyền đối với một số thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác trên Trang Web này. Không có gì được thể hiện trên Trang Web này có thể được hiểu là cho phép được quyền sử dụng hoặc phân phối bất kỳ tên gọi, biểu trưng, thương hiệu, hoặc nhãn hiệu dịch vụ, khi không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Citigroup.

Sử dụng Tài Liệu

Tài Liệu và các điều khoản, điều kiện và các mô tả thể hiện trên Trang Web này có thể thay đổi. Nghiêm cấm sử dụng trái phép các Trang Web và hệ thống của Citibank bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào hệ thống của Citibank, dùng sai mật khẩu, hoặc dùng sai bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp sử dụng trái phép các Trang web và hệ thống của Citibank. Citibank có thể chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Trang Web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp tại mọi khu vực địa lý. Việc Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ hay sản phẩm cụ thể nào hay không phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Citibank và/hoặc các công ty liên kết của Citibank.

Các liên kết

Trang Web này có thể có các liên kết tới các Trang Web được quản lý hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba (không phải là công ty liên kết của Citibank). Citibank từ bỏ trách nhiệm đối với bất cứ thông tin, tài liệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng tải hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có liên kết với Trang web này. Đối với đường dẫn liên kết tới trang web của bên thứ ba, Citibank không khuyến nghị hay đề nghị bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc bất kỳ thông tin hay tài liệu nào tại các trang web đó. Citibank cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào của sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc quảng cáo tại các Trang Web đó. Các bên thứ ba đó có thể có các chính sách bảo mật khác với Citibank, và các Trang Web của bên thứ ba có thể có tính bảo mật thấp hơn Trang Web này.

Không bảo đảm

Tài Liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên Trang Web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Citibank không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của Tài Liệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong Tài Liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với Trang Web này và Tài Liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

Giới hạn trách nhiệm

Trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp Citibank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại, mất mát hay phí tổn trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hay mang tính hệ quả phát sinh có liên quan đến Trang Web này hoặc bất kỳ các Trang Web được liên kết nào, hay từ việc bất kỳ bên nào sử dụng hoặc không thể sử dụng được Trang Web này hoặc bất kỳ Trang Web được liên kết nào, hoặc có liên quan đến bất kỳ việc không thực hiện được, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, vi-rút máy tính hay lỗi hệ thống hoặc đường truyền, ngay cả khi Citibank, hoặc đại diện của Citibank, đã được khuyến nghị về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát hay phí tổn đó. Trong giới hạn được pháp luật cho phép, trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo hành nào mà không thể được loại trừ theo pháp luật sẽ được giới hạn bởi việc Citibank lựa chọn để thay thế, hoặc tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán của cùng một sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán.

Cung cấp thông tin

Tất cả các thông tin được cung cấp cho Citibank thông qua Trang Web này sẽ được coi và được giữ nguyên là tài sản của Citibank. Citibank được tùy ý sử dụng, cho bất kỳ mục đích gì, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong thông tin được người đăng nhập vào Trang Web cung cấp cho Citibank qua Trang Web này. Citibank sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào về tính bảo mật đối với các thông tin được cung cấp, trừ khi được chấp thuận bởi thực thể Citigroup có quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc được chấp thuận hay quy định cụ thể khác bởi luật pháp. Không điều nào trong những điều kiện và điều khoản này sẽ được hiểu là giới hạn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của Citibank đối với khách hàng theo Quy định về tính Bảo mật của Citi hoặc Quy định về tính bảo mật của Citi Việt Nam.

Sử dụng

Trang Web này không nhằm phân phối đến, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại bất kỳ vùng lãnh thổ hay quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó là trái với pháp luật địa phương.

Các điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang của Trang Web này có thể có các điều kiện và điều khoản riêng, là bổ sung cho những điều kiện và điều khoản này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những phần hoặc trang tương ứng.

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo Luật Việt Nam. Bằng cách tuân theo các điều kiện và điều khoản này, Quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550