Lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm Bát Tràng có thể chia ra làm 4 giai đoạn rõ rệt: Giai đoạn hình thành, giai đoạn hưng thịnh, giai đoạn suy thoái và giai đoạn phục hồi, tái phát triển. Giai đoạn hình thành làng gốm Bát Tràng Theo sử sách ghi lại […]

Continue Reading